Komitet redakcyjny
Editorial Board
Wykaz czasopism

Czasopismo „Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture” ma charakter społeczno-humanistyczny i opiera się na wiedzy i tradycji naukowej refleksji w zakresie nauk o społeczeństwie, kulturze, filozofii, etyki, historii, pedagogiki, komunikacji społecznej i in.

Nasza misja:

- stworzenie platformy naukowej komunikacji między osobami podejmującymi się analiz rzeczywistości w różnych jej wymiarach, z zastosowaniem perspektyw teoretycznej i praktycznej, wykorzystujących dotychczasowy dorobek i podejmujących ważne kwestie społeczne;

- kształtowanie wrażliwości badaczy w odniesieniu do aktualnych i istotnych problemów społecznych;

- wzbogacanie adekwatnej wiedzy o społeczeństwie, jego kulturze i historii, służenie społecznej integracji i rozwojowi społecznemu;

- inspirowanie działań naukowo-badawczych poprzez działalność wydawniczą, promowanie środowisk naukowych, popularyzowanie dorobku naukowego różnych ośrodków w Polsce i w innych krajach.

Przyjmujemy zasadę naukowej otwartości na wielość stanowisk w prezentowanych dyscyplinach naukowych, tolerancji wobec odmienności i odpowiedzialności <za> i <wobec> środowisk naukowych i lokalnych.

Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez aktywizację środowisk naukowych i ich integrację wokół „Dyskursów o kulturze”, w szerokim, opisowym ujęciu tego zagadnienia.

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access).

ISSN 2450-0402

"Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture" is a journal of humanistic and social studies based on traditions of scientific research and scholarly reflection dealing with such fields of interest as culture, philosophy, ethics, society and social communication, pedagogy, literature and linguistics.

Our aim:

Creating a forum of inter-disciplinary and complementary research and discussion in various fields and forms by using both theoretical and practical approaches and providing scholars with the possibility to communicate their expertise and insights.

Increasing sensitivity to current social issues and changes, creating a forum of social and communal communication.

Proposing solutions to current cultural, socio-political and economic issues.

Enhancing satisfactory awareness of the society, its culture and history, promoting social development and integration.

Promoting high-quality research and popularizing existing academic activity of both Polish and foreign institutions.

Our attitude:

We believe in innovation and originality, academic sincerity and openness to diversity and challenge in research, but also in a sense of responsibility for expressed opinion.

"Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture" is an Open Access journal.