Wykaz czasopism

Zasady publikowania: [Plik do pobrania]

Oświadczenie dotyczące praw autorskich: [Plik do pobrania]

Oświadczenie "ghostwriting": [Plik do pobrania]

Wzór recenzji: [Plik do pobrania]

Zasady etyki publikacyjnej: [Plik do pobrania]

Oświadczenie RODO: [Plik do pobrania]Przekazanie materiałów do Wydawnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem na Społeczną Akademię Nauk praw autorskich.

Przesłanie artykułu do wydawnictwa jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji.Zapora ghostwriting:

Szanowni Państwo
Redakcja „Dyskursów o kulturze. Discourses on Culture” wprowadziła zaporę ghostwriting i guest authorship.
Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w
powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez
wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy
udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest
autorem/współautorem publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

Procedura recenzowania:

Procedura jest zgodna z zaleceniami MNiSW opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

  1. Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
  2. Nadesłane teksty – w ramach tzw. Recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. W przypadku braku większych uwag, artykuł zostaje skierowany do dwóch rzetelnych recenzentów, będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł, posiadających co najmniej tytuł doktora habilitowanego (w przypadku recenzentów z Polski),
   i którzy nie są członkami Redakcji pisma.
  3. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
  4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  5. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (na zasadach double-blind review). Recenzenci, poza uwagami merytorycznymi, zaznaczają w formularzu recenzji swoją opinię, która powinna być brana pod uwagę przez redakcję czasopisma:

- tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci,
- tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek,
- tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania,
- tekst nie nadaje się do publikacji.

  1. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
  2. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
  3. Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych trafia także do redaktora statystycznego.
  4. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
  5. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.

Publication Policy: [Download File]

The statement about proprietary copyrights transfer : [Download File]

The statement "ghostwriting": [Download File]

Article review: [Download File]

Publication ethics: [Download File]

Declaration of consent to the processing of personal data: [Download File]Submitting materials to the Publishing House is tantamount to agreement of transfer of copyright to the University of Social Sciences.Ghostwriting prevention:

To the contributors:

The editors of "Dyskursów o kulturze. Discourses on Culture" have introduced ghostwriting and guest authorship barriers.

Both "ghostwriting" and "guest authorship" are indications of scientific dishonesty, thus all discovered cases will be exposed and adequate institutions will be informed (employers, scientific societies, scientific editors associations, etc.).

Ghostwriting is a situation where a person contributes significantly to a publication and is not disclosed as one of the authors or named in the acknowledgments. (Source: www.mnisw.gov.pl)

Guest authorship ’ (‘ honorary authorship ’) is a situation where an author's contribution is insignificant or non-existent and he is still listed as author/co-author of a publication. (Source: www.mnisw.gov.pl)

The editors will document all instances of academic dishonesty, especially the ethical infraction and violation of ethical standards applied in science.

The authors of submitted publications are asked to enclose a statement indicating the sources of funding for the publication and disclosing the contributions of research centres, societies, and other entities.Reviewing procedure:

The review procedure follows the Ministry of Science and Higher Education guidelines, described in ‘Good practice in reviewing procedures in science’.

  1. The authors submitting their work for publication in the journal agree to the reviewing procedure.
  2. Submitted texts – in the process of so called preliminary assessment – are evaluated by the members of the editorial office, according to formal criteria and the subject matter. If there are no negative comments, the article is sent to two independent external reviewers, experts in the given academic field, who are not members of the editorial board of the journal and who have at least the title of ‘doktor habilitowany’ (PhD, associate professor) in the case of Polish reviewers.
  3. Submitted works will not be sent to reviewers from the same academic centre as the author(s) of the article. The editors also ensure that there are no conflicts of interest between any of the reviewers and the author(s).
  4. In the case of texts written in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated with a foreign institution in a country other than that of the author’s nationality.
  5. The reviews are anonymous and confidential (according to double-blind review process). The reviewers, in addition to their substantive comments, mark on the review form their clear conclusion as to whether the article should be published, which should be binding for the editorial office.

- the text is suitable for publication in its present form;

- the text is suitable for publication after minor revision;

- the text requires major revision and new external review;

- the text should be rejected.

6. Reviewers are not allowed to make use of any information from the paper prior to its publication.

7. The submitted work is assigned an editorial number, by which it will be identified in the subsequent stages of the publishing process.

8. Each article presenting results of empirical research will also be considered by statistical editor.

9. After the review, the author(s) will be informed of the results of the evaluation; it is possible to exchange letters with the editorial office concerning reviewers’ suggestions and approval for publication.

10. The final decision regarding publication is made by the Editor-in-Chief.